MINGGU KE 9    

Mata Pelajaran

Geografi [SET 1 ]

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B -2/3/11[Rabu] –masa ke 1 dan 2

1k -1/3/11[Selasa]-masa ke 3 dan 4

Tajuk

Peta-kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1a.-mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar iaitu bukit,sungai, hutan,paya,sekolah, rumah ibadat,jalan raya,jalan keretapi dan petempaatan.

Pendekatan

-perbincangan ,tunjuk cara

Aktiviti

i.menunjuk cara untuk menentukan kedudukan ,arah dan jarak fizikal dan budaya pada peta lakar.

ii.menunjukan contoh simbol piawai yang biasa digunakan dalam peta topo.

iii.penggunaan warna dalam peta lakar.

iv.menunjukkan beberapa contoh simbol yang lazim digunakan dalam peta lakar.

v.mencatat nota ringkas dan melengkapkan jadual.

BBM

Carta dan rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

Mengecam dan menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah berkaitan dengan simbol iaitu ciri-ciri

Fizikal dan ciri-ciri budaya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B-4/3/11[Jumaat] masa ke 2 dan 3

1K -3/3/11[Khamis] masa ke 3 dan 4

Tajuk

Peta-kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1b.-menyatakan kedudukan,arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan.

Pendekatan

Perbincangan dan tunjuk cara

Aktiviti

i.menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

ii.menunjukkan jenis-jenis pola petempatan dalam peta lakar.

iii.latihan pengukuhan –mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat dengan jawapan yang betul.

BBM

Carta dan lampiran edaran

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

KBKK

Mengecam dan menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan jawapan yang betul dan tepat.

MINGGU ke 9

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/2/11[Isnin]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

iii. iv

Aras 2-ii, dan Aras 3 –ii

Pendekatan

Perbincangan dan cerita

Aktiviti

i.membincangkan keistimewaan Bandar raya yang terdapat di Malaysia.

ii.melaporkan aktiviti sesuatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau Bandar raya.

iii.membaca dan menahami teks di dalam buku teks secara lisan dan bertulis[menjawab soalan-soalan pemahaman yang mudah]

BBM

Majalah

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sejarah dan Kajian Tempatan.

Refleksi

Pelajar dapat memcatat 5 mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar raya yang lain di Malaysia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Malayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/3/11[Selasa]

Tajuk

Haiwan Kesayanganku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan haiwan kesayangan.

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan

Sumbang saran dan bercerita

Aktiviti

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.membaca dan menyebut istilah dengan betul.

iii.bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar yang dipilih untuk bercerita.

iv.menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM

Gambar haiwan

Nilai Murni

Memupuk sikap kasih sayang.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/3/11[Rabu]

Tajuk

Haiwan kesayanganku

Hasil Pembelajaran

Iii dan iv

Aras 2-i,ii,dan iii

Aras 3-i,dan ii

Pendekatan

Perbincangan dan bercerita.

Aktiviti

Menjalankan aktiviti permainan[kerusi panas] untuk memahami ciri-ciri

Haiwan kesayangan.

-menjalankan aktiviti sunbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh haiwan[carta haiwan]

Nilai Murni

Kebersihan alam sekitar.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/3/11[Khamis]

Tajuk

Reka cipta

Hasil Pembelajaran

i.ii

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

perbincangan

Aktiviti

i.membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

ii.latih tubi ejaan dan sebutan istilah.

iii.memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar /rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

iv.menyebut dan menulis bentuk-bentuk yang mereka lihat/perhatikan.

BBM

-model geometri,pelan rumah mudah.

Nilai Murni

Sikap kerajinan

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometri dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut.

   

Tingkatan

ABM Peralihan

Tarikh

4/3/11[Jumaat]

Tajuk

Reka Cipta

Hasil Pembelajaran

Iii dan iv

Aras 2-i.ii dan iii

Aras 3-i,ii

Pendekatan

KBKK-kecerdasan pelbagai

Aktiviti

Latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.

BBM

Contoh model dan alat-alat keperluan yang asas untuk membina kapal terbang kertas.

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

KHB dan matematik

Refleksi

Pelajar dapat membina model kapal terbang berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

Minggu ke 9

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J

Tarikh

2/3/11[Rabu] masa ke 3 dan 4

Tajuk

Hubungan kekeluargaan

a,perpaduan dalam keluarga

Hasil Pembelajaran

i.menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.

Pendekatan

bercerita

Aktiviti

-menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara majlis keagamaan,perayaan dan hari jadi.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan memahami soalan-soalan mudah secara lisan.

-mencatat nota ringkas dalam buku latihan.

BBM

Buku teks dan buku rujukan.

Nilai Murni

sikap kasih sayang.

KBKK

Menyantakan tindakan

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 10

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J

Tarikh

9/3/11[Rabu] masa ke 3 dan 4

Tajuk

Hubungan kekeluargaan

b.sambutan hari khas keluarga

Hasil Pembelajaran

-menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-melengkapkan rajah tentang sumbangan pelajar untuk membantu keluarga.

-menyatakan punca-punca konflik dan berikan penyelesaikan konfilk.

-cara-cara pelajar menunjukkan sokongan kepada anggota keluarga ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang dicadangkan.

-menyatakan kebaikan mengadakan aktiviti keluarga.

BBM

-buku rujukan

Nilai Murni

Sikap bertoleransi dan sikap bekerjasama

KBKK

-menaakul

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 10

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/3/11[Isnin]

Tajuk

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran

I dan ii

Aras 1-i,ii,dan iii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan nama alatan tangan.

-berbincang tentang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM

Alatan dan gambar perkebunan.

Nilai Murni

Sikap kebersihan

Ilmu

KHB,sains

Refleksi

Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/3/11[Selasa]

Tajuk

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran

Iii dan iv

Aras 2-i dan ii

Aras 3 –i

Pendekatan

Kbkk-kajian masa depan

Aktiviti

-tujuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM

Gambar alatan tangan

Nilai Murni

Sikap rajin dan kesyukuran

Ilmu

KHB dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/3/11[Rabu]

Tajuk

Menghargai Kemudahan Awam

Hasil Pembelajaran

I dan ii

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Kbkk-menjana idea

Aktiviti

-membaca dan memaahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM

Gambar-gambar yang berkaitan

Nilai Murni

Sikap saying akan harta benda awam

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/3/11[Khamis]

Tajuk

Menghargai Kemudahan Awam

Hasil Pembelajaran

ii.dan iii

Aras 2-i,ii Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Kbkk-menghubung kait

Aktiviti

-mengumpul pelbagai gambar atau keratan akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

BBM

Gambar telefon awam

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/3/11[Jumaat]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

I dan ii

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Kbkk-membaanding beza

Aktiviti

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia-

-menyanyi sambil meenunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung……]

-menyebut dan mengeja istilah.

BBM

Gambar manusia

Nilai Murni

kessyukran

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

Minggu 10

Mata Pelajaran

Geografi[Set 1]

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B-Rabu 9/3/11[masa ke 1 dan 2]

1K-Selasa 8/3/11[masa ke 3 dan 4]

Tajuk

Peta-kedudukan ,arah dan jaarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2-mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah melukis peta lakar.

-mencatat perkara-perkara yang perlu dalam peta lakar[tajuk,petunjuk,arah mata angin dan skala].

-pelaajar melakar peta lakaran tempat tinggal masing-masing.

BBM

-contoh peta lakar

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia.

KBKK

Menentukan,mengecam dan mengenal pasti.

Refleksi

Pelajar dapat mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-cir i fizikal dan budaya tempatan ke dalam peta lakar.

 

Mata Pelajaran

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B-Jumaat 11/3/11[masa ke 2 dan 3]

1K-Khamis 10/3/11 [masa ke 3 dan 4]

Tajuk

Peta-kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 3-mentafsir peta lakaran.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah mentafsir peta lakar.

-membaca dan memahami contoh peta lakar.

-latihan mentafsir peta lakar yang disediakan.

BBM

-contoh peta lakar,lampiran edaran.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

Merumus

Refleksi

Pelajar dapat mentafsir peta lakar berdasarkan soalan-soalan struktur yang disediakan dengan bantuan guru dengan baik.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: