RPH MINGGU KE 14 -17

MINGGU KE 14

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/4/11 [Isnin]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3- i,ii,dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan.

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

Contoh gambar alam sekitar.

Nilai Murni

Kasih sayang,kesedaran siviks.

Ilmu

KHB dan Sains.

Refleksi

Pelajar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencermaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/4/11 [Selasa ]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1-i,ii,iii dan iv.

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

Membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

Contoh rajah litar elektrik

Nilai Murni

Sikap berhati-hati

Ilmu

Sains KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik asas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/4/11 [Rabu ]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti bahan yan boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2-i,ii Aras 3-i

Pendekatan

Kbkk-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan boleh mengalir arus elektrik[konduksi] atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik[penebat]

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan konduktor atau bahan penebat.

BBM

Contoh bahan konduktor/penebat.

Nilai Murni

Kerjasama dan kerajinan

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/4/11[Khamis ]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1-i,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami isi petikan.

-mengenal pasti harga barangan

-menyatakan barangan dan nilai wang.

BBM

Contoh bungkusan dan label harga

Nilai Murni

Sikap kejujuran

Ilmu

Matematik dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/4/11 [Jumaat ]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelajaan berhemah.

Aras 2-i,ii Aras 3- i

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-menyatakan barangan dan nilai wang dan menentukan perbelajaan berhemah.

-membuat perbandingan harga barang keperluan harian.

-latihan mengira perbelanjaan harian.

BBM

Jadual barangan

Nilai Murni

Sikap kesederhanaan

Ilmu

Matematik dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengira perbelanjaan harian asas dengan betul.

MINGGU KE 14 [SET 1 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B -6/4/11[Rabu] masa ke 4 dan 5

1K -5/4/11 [selasa ] masa ke 6 dan 7

Tajuk

Bentuk muka bumi

6.5 –Saliran

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis-jenis saliran di Malaysia.

-menamakan sungai dan tasik Negara Malaysia di ataspeta.

-melukis profil panjang dan profil rentas sungai.

-menyeenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai.

Pendekatan

Perbincangan/penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang sungai dan ciri-ciri yang terdapat di sepanjang sungai.

-meneliti ciri-ciri pada pola-pola saliran

-melukis pola-pola sungai dan mencatat ciri-cirinya.

-melengkapkan peta Malaysia dengan nama sungai-sungai yang penting di Malaysia.

BBM

Peta Malaysia dan rajah pola-pola sungai

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan peta minda minda dan mengisi tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B dab 1K

Tarikh

1B – 8/4/11[Jumaat ] masa ke 4 dan 5

1k – 7/4/11 [Khamis ] masa ke 6 dan 7

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.5 –saliran

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis dan melabelkan profil panjang sungai dan profil rentas sungai.

-melukis bentuk-bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai,pertengahan sungai dan di peringkat hilir sungai.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Kebersihan sungai

KBKK

Mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah-rajah yang berkaitan dengan betul.

MINGGU KE 14

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2K- 11/4/11 –Isnin masa ke 10 dan 11

2J -13/4/11 – Rabu masa ke 6 dan 7

Tarikh

2K-11/4/11, 2J -13/4/1

Tajuk

Pemupukan semangat kekitaan

Hasil Pembelajaran

-menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan.

-mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat.

-menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-menyenaraikan 6 ciri masyarakat yang mengamalkan permuafakatan.

-menyatakan peranan pihak-pihak yang ada dalam hal-ehwal kebajikan masyarakat.

-melengkapkan rajah yang berkaitan dengan keselamatan-[punca,jenis ancaman dan langkah]

BBM

Rajah

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

kbkk

Menceritakan,mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2K dan 2J

Tarikh

2K-11/4/11-isnin masa ke 10 dan 11

2J- 13/4/11-Rabu masa ke 6 dan 7

Tajuk

Pemupukan semangat kekitaan

Hasil Pembelajaran

-menerangkan peranan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat.

-menyokong peranan agensi-agensi yang menjaga keselamatan dan kebajikan anggota masyarakat.

-menghargai peranan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan.

-menyatakan peranan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal-ehwal kebajikan masyarakat.

-menyatakan cara pemupukan semangat kekitaan dalam kalangan rakyat Negara kita dari segi perpaduan kaum,permuafakatan,membuat kebajikan dan menjaga keselamatan.

-memcatat nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

BBM

Buku kerja,rajah

Nilai Murni

-semangat kekitaan,kepekaan

kbkk

Menjana idea

Refleksi

-pelajar dapat menyatakan 3 peranan penting yang berkaitan dengan hal-ehwal kebajikan masyarakat setempat.

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/4/2011[Isnin ]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

i.ii-Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-menbaca dan meneja istilah

-membaca dan memahami teks secara lisan

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

-melengkapkan teka silang kata.

BBM

Contoh gambar mesin ringkas.

Nilai Murni

-sikap berkerjasama

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/4/2011[Selasa]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 2-i,ii Aras 3 –i

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks

-perbincangan dan soal jawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memadankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM

Gunting dan jam tangan

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat memadankan 5 contoh mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/4/2011[Rabu]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil Pembelajaran

I,ii Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Contoh peralatan elektrik yang rosak.

Nilai Murni

Sikap berdikari dan sikap berhati-hati

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/4/2011[Khamis]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil Pembelajaran

iii.iv Aras 2 –ii Aras 3-i,iii

Pendekatan

Kbkk-KMD

Aktiviti

-membincangakan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektik.

BBM

Keratan akhbar

Nilai Murni

Patuh kepada undang-undang dan peraturan

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat member 5 contoh kecuaian semasa memggunakan peralatan elektrik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/4/2011[Jumaat]

Tajuk

Perkhidmatan Pos

Hasil Pembelajaran

I,ii,iii Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan

-tunjuk cara mel ditimbang dan unit timbang yang digunakan dan kadar bayaran yang dikenakan.

-latihan mengira berkaitan dengan tajuk.

BBM

-contoh barang dan gambar

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat kiraan mudah dengan betul.

 

MINGGU KE 15 [GEO –SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

13/4/2011[Rabu] –masa ke 4 dan 5     12/4/2011[Selasa]-masa ke 6 dan 7

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia.

7.1-Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks

-mencatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasikan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

Peta Malaysia,carta

Nilai Murni

Bersyukur

KBKK

Menjana idea

Refleksi

Pelajar dapat mengumpul maklumat untuk membentuk peta minda mudah.

Geo -SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

15/4/2011[Jumaat-masa ke 4 dan 5] 14/4/2011[Khamis-masa ke 6 dan 7

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia

-Konsep-kawasan tadahan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk

BBM

Lampiran kerja,peta Malaysia

Nilai Murni

Bersyukur

KBKK

Menentukan,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dalam lampiran dengan betul.

 

MINGGU KE 16 GEO SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

20/4/11[Rabu-masa ke 4 dan 5] 19/4/2011[Selasa-masa ke 6 dan 7]

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain iaitu,kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland dan kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

Pendekatan

-perbincangan,penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting untuk nota ringkas

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

Carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

Banding beza

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa dan Switzerland.

GEO SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

22/4/2011[Jumaat-cuti Good Friday] 21/4/2011-[Khamis-masa ke 6 +7]

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain .

Hasil Pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain.[kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.]

Pendekatan

Perbincangan,penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas

-perbincangan dan menerangkan sesuatu isu berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta Pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

Menentukan,membanding beza

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peraalihan

Tarikh

18/4/2011[Isnin]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

I,ii Aras 1-i,ii,

Pendekatan

Bercerita,penerangan

Aktiviti

-merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri,ibu Negara,ibu negeri dan Bandar diraja Malaysia.

-melakar peta Malaysia untuk kedudukan negeri-negeri dan ibu negeri,Bandar diraja.

-melukis peta Malaysia dan memadankan pernyataan dalam jadual yang disediakan.

BBM

Peta Malaysia

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati

Ilmu

Seejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan peta Malaysia –kedudukan Bandar diraja dan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/4/2011[Selasa]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran

ii. Aras 1-iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyatakan lirik lagu Kebangsaan,warna bendera dan lambing yang menjadi identiti Negara.

-menulis lirik lagu ‘Negaraku ‘ dan latihan sebutan dan nyanyian

-melukis bendera dan mewarnanya

BBM

Lirik lagu Negaraku dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

Semangat cintai Negara kita

Ilmu

Sejarah dan Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami lirik lagu Negaraku secara lisan dengan baik dan melukis bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/4/2011[Rabu]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 1-iv Aras 2 –i Aras 3- i

Pendekatan

Bercerita,penerangan

Aktiviti

-menerangkan jata dan lambang lain yang menjadi identiti Negara.

-melukis jata dan lanbang lain

-mencatat nota ringkas

BBM

Gambar jata dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat melukis jata dan bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/4/2011[Khamis]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran

iv. Aras 1-iv Aras 2-ii Aras 3-ii

Pendekatan

Penerangan daan bercerita

Aktiviti

-menyatakan struktur pentadbiran Negara

-menyatakan carta struktur pentadbiran persekutuan,negeri dan daerah.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-carta struktur pentadbiran

Nilai Murni

-sikap berterima kasih dan saying akan Negara kita

Ilmu

-sejarah,psk

Refleksi

Pelajar dapat memberi 4 contoh mercu tanda tempatan yang menjadi identiti dan mengisi tempat kosong daalam ayat-ayat yang disediakan dengan bettul.

 

22/4/2011[Jumaat-cuti umum Good Friday]

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

20/4/2011[Rabu] 18/4/2011[Isnin]

Tajuk

Hidup Bermasyarakat –pendapat

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain

-menghormati hak orang lain[pendapat]

-peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan

Kontekstual

Aktiviti

-menulis esei /rencana tentang kepentingan dan cara menghormati orang lain.

-perbincangan isu-isu semasa/masalah dalam masyarakat.

BBM

-keratan akhbar

Nilai Murni

-menghormati orang lain

kbkk

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat menyenaraikan beberapa masalah /isu semasa yang perlu diberi perhatian terutamanya golongan remaja.

 

MINGGU KE 17

# 25/4/2011[Isnin]- cuti peristiwa 2

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

27/4/2011[Rabu] 25/4/2011[Isnin-cp 2]

Tajuk

Hidup Bermasyarakat

Hasil Pembelajaran

-peka terhadap isu-isu semasa dan masalah remaja .

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-perbentangan hasil perbincangan oleh wakil kumpulan dan mencatat nota ringkas.

BBM

-keratan akhbar

Nilai Murni

-sikap hormat kepada orang lain

Kbkk

Menjana idea

Refleksi

-pelajar dapat memahami isu-isu /masalah yang dialami oleh golongan remaja pada masa kini.

 

MINGGU KE 17 GEOGRAFI [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

27/4/2011[Rabu] 26/4/2011[Selasa]

Tajuk

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

-memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia;cerun yang curam sukar untuk mendirikan petempatan ,sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan.

Aktiviti

-sumbang saran halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

-memberi beberapa contoh halangan-halangan dan tempat /lokasi

-mencatat nota ringkas untuk peta minda sebagai pengukuhan.

Pendekatan

-penerangan,berbincang

BBM

Gambar,carta

Nilai Murni

Bersyukur

kbkk

Mengenal pasti,menyenarai

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti beberapa halangan bentuk muka bumi yang terdapat di tempat mereka dan member 4 contoh di mana ianya menjadi halangan kepada penduduk setempat.

GEOGRAFI [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

29/4/2011[Jumaat] 28/4/2011[Khamis]

Tajuk

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

-memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Aras 3 –menerangkan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Pendekatan

Penerangan.bincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting /maklumat penting berkaitan dengan tajuk untuk dijadikan bahan carta minda sebagi nota pengukuhan.

BBM

carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

Menjelaskan,menjana idea

Refleksi

Pelajar dapat member 3 contoh langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia setempat.

MINGGU KE 17 ABM

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/4/2011[Selasa]

Tajuk

Sumber Semula Jadi

Hasil Pembelajaran

i.ii Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,penerangan

Aktiviti

-memerhati dan mencatat objek yang terdapat di luar bilik darjah.

-mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik.

-membaca dan memahami istilah-

-latihan kefahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Gambar rajah

Nilai Murni

Kebersihan alam sekitar,bersyukur

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat mencatat 5 contoh objek bahan asli dan 5 contoh bahan sintetik yang mereka gunakan seharian /disekeliling mereka.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/4/2011[Rabu]

Tajuk

Sumber Semula Jadi

Hasil Pembelajaran

Iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

Melabelkan objek pada gambar daripada keratan akhbar dan majalah.

Mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadinya.

BBM

Gambar rajah

Nilai Murni

Menghargai sumber alam semula jadi

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/4/2011[Khamis]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

I,ii Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Berincang,penerangan

Aktiviti

Mengumpul maklumat te3ntang hak pengguna daripada brosur persatuan pengguna.

-membincangkan peranan persatuan pengguna kepada masyarakat.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Brosur pengguna,jadual

Nilai Murni

Sikap jimat-cermat

Ilmu

KHB,matematik

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/4/2011[Jumaat]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Sumbang saran,penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah kes –kes berkaitan dengan hak pengguna.

-perbentangan oleh wakil pelajar

-melengkapkan carta minda tentang hak pengguna

BBM

Carta,gambar rajah

Nilai Murni

-sikap jujur,sikap berhati-hati

Ilmu

PSK,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: