RPH MINGGU KE 28 dan 29

Minggu ke 28

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

11/7/2011[Isnin]

Tajuk 

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan 

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti 

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan. 

BBM 

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni 

Ketepatan

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

12/7/2011[Selasa]

Tajuk 

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti 

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan  

BBM 

Alat pengukur

Nilai Murni 

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

13/7/2011[Rabu]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan 

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti 

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis. 

BBM 

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni 

Berskyukur

Ilmu 

Sains Geo.

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

14/7/2011[Khamis]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber negara

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan 

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti 

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara.

BBM 

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni 

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu 

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

15/7/2011[Jumaat]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran 

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan 

Tenik sumbang saran

Aktiviti 

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM 

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni 

-cintai alam sekitar.

Ilmu 

-kajian tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

Minggu ke 28

Mata Pelajaran 

Geografi[set 1 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

13/7/2011[Rabu] 12/7/2011[Selasa]

Tajuk 

FOLIO

Hasil Pembelajaran

Pengenalan KKG

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-penerangan tentang kerja-kerja KKG dan apa bahan yang diperlukan.

-contoh –contoh KKG yang lepas yang boleh dijadikan contoh. 

BBM 

-contoh KKG

Nilai Murni 

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja kursus dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Geografi [Set 2 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

15/7/2011[Jumaat] 14/7/2011[Khamis ]

Tajuk 

FOLIO

Hasil Pembelajaran 

-Melakar peta lakar kawasan kajian

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-pelajar belajar melukis peta lakar kawasan kajian masing-masing dan mengaplikasikan simbul dan petunjuk yang berpatutan.

BBM 

-contoh peta lakar

Nilai Murni 

-sikap cermat

kbkk

Mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

Pelajar dapat membuat peta lakar kawasan kajian dengan baik.

Minggu ke 28

Mata Pelajaran 

PSK

Tingkatan 

2J 2K

Tarikh 

13/7/2011[Rabu] 11/7/2011[Isnin]

Tajuk 

Raja Berperlembangaan

-Sistem Raja Berperlembagaan di Negara kita. 

Hasil Pembelajaran 

-menghuraikan system Raja Berperlembagaan di Malaysia.

-mengekalkan amalan taat setia kepada raja dan Negara.

-menghargai sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia.

Pendekatan 

-perbincangan

Aktiviti 

-membaca teks dalam buku teks dan menjawab soalan –soalan secara lisan

Bertulis.melengkapkan rajah tentang tajuk yang dibincangkan. 

BBM 

-carta organisasi Negara persekutuan

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

Minggu ke 29

Mata Pelajaran 

PSK

Tingkatan 

2J 2K

Tarikh 

20/7/2011[Rabu ] 18/7/2011[Isnin]

Tajuk 

Majlis Raja-raja

Hasil Pembelajaran 

-menjelaskan peranan Majlis Raja-raja

-mentaati keputusan Majlis Raja-raja

-menghormati peranan dan keputusan Majlis Raja-raja. 

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

-membaca teks dan menjawab soalan-soalan kefahamam secara lisan .

-mengisikan tempat-tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang paling sesuai. 

BBM 

-lampiran kerja

Nilai Murni 

Sikap berterima kasih.

kbkk

Mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan betul.

 

MInggu ke 29

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 1 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

20/7/2011[Rabu] 19/7/2011[Selasa]

Tajuk 

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Negara Malaysia.

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan

Ekonomi utama Negara Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal[tempatan]

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-menyelesaikan latihan teka silang kata. 

BBM 

-lampiran teka silang kata

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Menyenarai,mengenal pasti

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab teka silang kata dengan tepat.

 

Mata Pelajaran 

Geografi[Set 2]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

22/7/2011[Jumaat] 21/7/2011[Khamis]

Tajuk 

10.2-Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan

Manusia Negara Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

-penerangan,berbincang

Aktiviti 

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda sebagai latihan pengukuhan. 

BBM 

Gambar,keratan suratkhbar,risalah

Nilai Murni 

-bersyukur

kbkk

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan betul.

Minggu ke 29

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

18/7/2011[Isnin]

Tajuk 

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan,

kegilapan,dan kebolehan menyerap.

iii.menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat dengan kegunaannya.

iv.menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan ,kegilapan,

Dan kebolehan menyerap air.

-membuat ujikaji mudah tentang bahan-bahan asli dan bahan sintetik.

-mencatat hasil ujikaji dan bentang di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM 

-bahan-bahan yang diperlukan untuk ujikaji

Nilai Murni 

-sikap bekerja sama

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat membuat ujikaji mudah dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

19/7/2011[Selasa]

Tajuk 

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i.mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan.

ii.menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 3.-i.menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan 

Penerangan ,perbincangan

Aktiviti 

-menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

-melengkapkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik dalam bentuk carta minda. 

BBM 

Contoh bahan asli dan bahan sintetik

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kuiz mudah berkaitan dengan tajuk dan dapat membentuk carta minda yang menarik.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

20/7/2011[Rabu]

Tajuk 

Menabung

Hasil Pembelajaran 

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan cara nenabung yang bijak.

iii.menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iv.menyatakan kesan berbelanja lebih.

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-perbincangan dalam kumpulan tentang cara menabung yang bijak,kebaikan menabung an kesan berbelanja lebih.

-pembentangan kumpulan oleh wakil di hadapan kelas.    

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

BBM 

Bekas tabung simpanan

Nilai Murni 

Sikap berjimat

Ilmu 

KHB,Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat memahami teks petikan dalam buku teks dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

21/7/2011[Khamis]

Tajuk 

Menabung

Hasil Pembelajaran 

Aras 2- i.menerang cara menabung yang bijak.

ii.menerangkan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iii.menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3.i-menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

ii.menjelaskan kesan berbelaja lebih. 

Pendekatan 

Penerangan,berbincang

Aktiviti 

-simulasi menemuramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung,kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

-membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih. 

BBM 

-contoh poster

Nilai Murni 

Sikap berjimat cermat

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat simulasi dengan memuaskan dan dapat menghasilkan poster yang menarik.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

22/7/2011[Jumaat]

Tajuk 

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi Negara.

iii.menyatakan kepentingan ekonomi kepada Negara.

iv.menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan . 

Pendekatan 

Penerangan ,bincang

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan mejawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah yang digunakan dalam teks petikan.

-menyenaraikan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. 

BBM 

-carta kegiatan ekonomi di Malaysia.

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Ilmu 

Geografi

Refleksi 

Pelajar dapat memahami teks dengan baik dan dapat memberi 5 contoh kegiatan ekonomi tempatan yang ada dijalankan di daerah.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: