RPH MINGGU KE 24 -26

Semester 2 2012

MINGGU KE 24

Amalan Bahasa Melayu

Hari Isnin 11/6/2012-Pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu.

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

12/6/2012[Selasa]

Tajuk 

Kesetiaan kepada Negara 

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-membaca teks dalam buku teks dan memahami menjawab soalan-soalan

Mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsure-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni 

Semangat setia Negara.

Ilmu 

Sejarah

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

13/6/2012[Rabu]

 

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran 

Aras 2 –i,ii

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM 

-teks sajak

Nilai Murni 

Patriotisme

Ilmu 

Sejarah

Refleksi 

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

14/6/2012[Khamis]

Tajuk 

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran 

Aras 3-i.ii

Pendekatan 

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti 

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar. 

BBM 

Gambar

Nilai Murni 

-kesetiaan

Ilmu 

-Sejarah,Moral

Refleksi 

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

Mata Pelajaran 

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

15/6/2012[Jumaat]

Tajuk 

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan 

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti 

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba memalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM 

Mancis,lilin

Nilai Murni 

Sikap cermat

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

MINGGU KE 25

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

18/6/2012[Isnin]

Tajuk 

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma. 

BBM 

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni 

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

19/6/2012[Selasa]

Tajuk 

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran 

Aras 3 –i.ii

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dank ain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentu jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya. 

BBM 

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

20/6/2012[Rabu]

Tajuk 

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM 

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni 

Sikap bekerjasama

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

21/6/2012[Khamis]

Tajuk 

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan. 

BBM 

Contoh graf palang.

Nilai Murni 

Sikap cermat

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

22/6/2012[Jumaat]

Tajuk 

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan 

Bercerita,perbincangan

Aktiviti 

-membaca tek petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM 

Gambar

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Ilmu 

Sejarah

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

MINGGU KE 24 [SET 1 -1B dan 1C-pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu.]

Mata Pelajaran 

Geografi[SET 2]

Tingkatan 

1B dan 1C [Rabu dan Jumaat]

Tarikh 

13/6/12 dan 15/6/12

Tajuk 

Pergerakan Bumi di dalam system suria.

9.1-Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim. 

Hasil Pembelajaran 

Ara s- 1-mentafsirkan putaran dan peredaran bumi.

-menyenaraikan kesan-kesan putaran.

-menjelaskan kejadian siang dan malam.

-menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

Aras 2—menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat

Musim. 

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti 

Perbincangan dan soala jawab tentang tajuk di atas.

-melukis rajah kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi

-melukis rajah peredaran bumi dan perubahan musim. 

BBM 

Rajah,carta

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

kbkk

Mengecam,mencirikan

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja pengukuhan dengan betul.

MINGGU KE 25 [SET 1]

Mata Pelajaran 

Goegrafi [set 1]

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

19/6/12 dan 21/6/12[Selasa dan Khamis]

Tajuk 

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin

Dan hujan. 

Pendekatan 

Penerangan dan perbincangan

Aktiviti 

-mentafsir graf suhu dan hujan di tempat yang terpilih.

-mencari jumlah dan purata suhu dan mencari julatnya.

-melukis peta untuk menunjukkan arah tuipan angin monsoon timur laut

Dan barat daya.melukis rajah bayu laut dan bayu darat.

BBM 

Rajah ,carta

Nilai Murni 

Kepekaan terhadap alam sekeliling.

kbkk

Mengecam,mencirikan,mengaitkan.

Refleksi 

Pelajar dapat mentafsir graf mudah dengan betul dan melukis rajah .

Geografi [SET 2 ]

Mata Pelajaran 

Geografi

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

20/6/12 dan 22/6/12 [Rabu dan Jumaat]

Tajuk 

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1 –mengenal pasti cirri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi su hu,angin

Dan hujan. 

Pendekatan 

Pernerangan

Aktiviti 

-melukis peta Malaysia untuk taburan hujan.

-melukis rajagh kejadian hujan perolakan dan kejadian hujan bukit.

-carta pengukuhan minda.

BBM 

Carta ,rajah

Nilai Murni 

Sikap bersyukur.

kbkk

Mengaitkan,mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat melukis rajah kejadian hujan perolakan dan hujan bukit dan

Melengkapkan carta minda yang disediakan. 

MINGGU KE 26 [SET     1 ]

Mata Pelajaran 

Geografi

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

26/6/12 dan 28/6/12 [Selasa dan Khamis]

Tajuk 

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

Negara Malaysia

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

Dengan ciri-ciri iklim Negara Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang bebas daripada

Taufan,siklon tropikal dan kemarau yang berpanjangan.

Pendekatan 

Penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angin monsun tumur laut

Dan monsoon barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda. 

BBM 

Peta.carta kain

Nilai Murni 

Sikap berterima kasih.

kbkk

Mencirikan,menerangkan sebab,mengecam.

Refleksi 

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 2]

Tingkatan

1B dan 1C

Tarikh 

27/6/12 dan 29/6/12 [Rabu dan Jumaat]

Tajuk 

Latihan Pengukuhan/PBS

Hasil Pembelajaran 

Band 1 dan Band 2

Pendekatan 

Ujian

Aktiviti 

Ujian PBS

BBM 

Lampiran kerja

Nilai Murni 

sikap rajin dan cermat.

kbkk

Mengecam,merumus,mengenal pasti dan mengaitkan.

Refleksi 

Pelajar dapat membuat ujian dengan baik.

MINGGU KE 26

Mata Pelajaran 

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

25/6/2012[Isnin]

Tajuk 

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM 

-gambar

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Ilmu 

Sejarah

Refleksi 

-Pelajar dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

26/6/2012[Selasa]

Tajuk 

Perubahan bentuk air.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i.ii,iii, Aras 2-i,ii ,Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-menyiasat fenomena perubahan air.

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais.

BBM 

Ais,air,air panas dll.

Nilai Murni 

-menghargai sumber alam semula jadi.,berjimat-cermat,bersyukur.

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar boleh melabel rajah dengan betul dan faham akan kepentingan ais.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

27/6/2012Rabu]

Tajuk 

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i.ii,iii,iv Aras 2-i,ii Aras 3 i,ii

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-menerangkan jenis pecahan.

-menerangkan konsep pecahan.

-menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-perbincangan tentang agihan pecahan kek hari lahir. 

BBM 

Gambar

Nilai Murni 

Kasih sayang,kesyukuran,berterima kasih,berjimat cermat.

Ilmu 

Matematik,KBT

Refleksi 

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

28/6/2012[Khamis]

Tajuk 

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Bercerita

Aktiviti 

-perbincangan dan merujuk bahan penulisan mengenai perjuangan kemerdekaan tanah air.

-menulis biodata tokoh-tokoh perjuang tanah air yang terpilih.

-penyediaan bahan untuk membuat buku skrap.

BBM 

Gambar.teks petikan

Nilai Murni 

Berterima kasih,menghargai jasa,semangat setia Negara.

Ilmu 

Sejarah

Refleksi 

Pelajar dapat tugasan yang disediakan dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

29/6/2012[Jumaat]

Tajuk 

Makanan dan rasanya

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Penerangan,berbincang

Aktiviti 

-berbincang untuk menentukan rasa makanan.

-membuat eksperimen mudah bagi menentukan sifat kimia makanan.

-berbincang berdasarkan artikel keratan akhbar. 

BBM 

Keratan akhbar,gambar

Nilai Murni 

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajat dapat mengelaskan rasa makanan mengikut sifat kimianya.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: