RPH ABM MINGGU 1 hingga 5

RANCANGAN   PELAJARAN    DAN   PEMBELAJARAN   HARIAN    TAHUN 2014

AMALAN  BAHASA  MELAYU  PERALIHAN

 

MINGGU   1

Rabu        1/1/14 –Pendaftaran pelajar baru

                               Khamis    2/1/14 –Orentasi T.1 dan Peralihan

                              Jumaat     3/1/14-Orentasi T.1 dan Peralihan

Minggu  2

                    Isnin  6/1/14- Orentasi T.1 dan Peralihan

                   Selasa 7/1/14 –Pembahagian buku teks dan ceramah pergigian

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 8/1/14 [Rabu]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah

iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan KBKK,PAK
Aktiviti i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[SekolahRendah]

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.
NilaiMurni -Bersyukur,berterima kasih.
Ilmu -KajianTempatan dan Sejarah.
Refleksi -Pelajar dapat memberi 5 contoh identiti penting bagi SMKS.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 9/1/14 [Khamis]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah

Aras 2- I menerangkan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah.

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan KBT
Aktiviti i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latarbelakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

iv.mewarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM -majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.
NilaiMurni Kebersihan,Bertanggungjawab
ILmu Kajian Tempatan
Refleksi -Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 10/1/14[Jumaat]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah ,moto dan simbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan -kecerdasan pelbagai.
Aktiviti -bercerita tentang aktiviti utama sekolah.

-membuat buku skrap.

-menyanyi lagu sekolah.

BBM -pelan sekolah,majalah sekolah dan lagu sekolah.
NilaiMurni Sikap hormat-menghormati dan kebersihan.
Ilmu KajianTempatan dan Sejarah
Refleksi -Pelajar boleh menyebut  lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikan nya dengan betul.

MINGGU ke 3

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 13/1/14[Isnin]
Tajuk Mengenal makmal Sains Sekolah.
HasilPembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains.

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan KBKK-membanding dan membeza
Aktiviti i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.

iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.mencatat  peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM -gambar alat sains.
NilaiMurni -sikap bertanggungjawab
Ilmu -sains
Refleksi Pelajar dapa tmengnalpasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

*Selasa 14/1/14 [cuti umum –Maulidur Rasul]

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 15/1/14[Rabu]
Tajuk Mengenal makmal sains sekolah.
HasilPembelajaran iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains.

ii.nenerangkan alat  yang terdapat di makmal sains.

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan KBT
Aktiviti Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.

-lawatan ke makmal sains s ekolah.

-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.

-ses iperbincangan dan soaljawab secara lisan.

BBM Jam randik ,termometer,bikar,tabunguji ,silinderpenyukat dll.
NilaiMurni Sikap cermat dan tolakansur.
Ilmu Sains
Refleksi Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 16/1/14[Khamis]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks.

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.

Aras 1- i.menyebut istilah dengan betul.

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.

Pendekatan Teknik tunjuk cara
Aktiviti i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan

perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.

iii.membuat latihan operasi mudah.

BBM -papan congkak,guli batu seremban.
Nilai Murni Sikap rajin dan bekerjasama
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak ,darab,tambah dan bahagi dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 17/1/14[Jumaat]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.

Aras 2. i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.

ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor

sehingga 5 digit.

Pendekatan Tunjuk cara,kbkk –membuat inferens
Aktiviti Latihan matematik mudah
BBM Rajah operasi mudah.
Nilai Murni Sikap kejujuran
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.
MINGGU  4 [20/1/14 hingga 25/1/14]
Tingkatan Peralihan
Tarikh 20/1/14[Isnin]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran iv.memerihal simbol dan perkataan

Aras 3. i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit

ke atas.

Pendekatan Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan.
Aktiviti Latihan pengukuhan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam

Bentuk perkataan.

BBM Rajah operasi mudah.
Nilai Murni Sikap bekerjasama dan rajin berusaha.
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru.
Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 21/1/14[Selasa]
Tajuk Penyenggaraan Kereta.
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 1 .i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja  penyenggaraan.

iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyengaraan.

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan Bercerita,kbkk –mengenal pasti.
Aktiviti -latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks mudah secara lisan.

-mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal kemahiran

– hidup atau di bengkel.

-menama,menyebut,dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM Gambar foto dan teks dalam buku teks.
Nilai Murni Sikap kesyukuran
ILmu Matematik,Sains dan KHB
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 22/1/14[Rabu]
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti alatan tangan  dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 –i.menerangkan jeisalatan tangan dan kegunaannya untuk penyenggaraan.

Pendekatan Bercerita,kbkk-menjana idea.
Aktiviti -bercerita tentang cara menggunakan  alatan tangan  untuk menyenggarakan mesin ringkas.

-mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni Sikap bekerja sama.
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat melabelkan  5 bahagian kereta dengan betul.

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 23/1/14[Khamis]
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja   penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan Menjana idea
Aktiviti -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni -kasih sayangan sikap rajin
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 24/1/14 [Jumaat]
Tajuk Rumaahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM Gambar foto.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati
ILmu Sejarah,Geografi dan PM,KT
Refleksi Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 25/1/14[Sabtu-gantian 1 CNY ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan  keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM Rajah
Nilai Murni Kasih sayang
ILmu PM
Refleksi Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 27/1/14[Isnin ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan Bercerita
Aktiviti -bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM Contoh rajah salasilah keluarga.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati.
ILmu Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 28/1/14[Selasa ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Kbkk-menentukan
Aktiviti -membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM Contoh gambar majlis perkahwinan
Nilai Murni Sikap tolong-menolong
ILmu Geografi,Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

*Rabu -29/1/14 -Latihan pengukuhan bab-bab yang telah dipelajari[ada lampiran kerja disediakan]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: